Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Obowiązek informacyjny. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) zapraszamy do zapoznania się klauzulą informacyjną.

Ogólne warunki umowy sprzedaży

Ogólne warunki umowy sprzedaży

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży regulujące kwestie zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, płatności ceny, wydania Towaru, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, reklamacji i ochrony danych osobowych Kupującego. Załącznikiem do Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży jest blankietowy wzór (formularz) oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

2. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną cześć każdej Umowy Sprzedaży. Ponadto do Umowy Sprzedaży stosują się w odpowiednim zakresie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego www.mrocznyraj.pl, treść zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul oraz Polityka Prywatności i Polityka Cookies.

3. Pojęcia i wyrażenia pisane wielką literą w treści niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul, mają znaczenia nadane im w treści Regulaminu Sklepu Internetowego www.mrocznyraj.pl.

II. Cena.

4. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w polskich złotych (PLN).

5. Ceny prezentowane przez Sklep Internetowy wyrażone są wartościami brutto, tzn. zawierają wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowity wymiar (kwotę) świadczenia należnego Usługodawcy (Sprzedawcy) od Kupującego w związku z zakupem Towaru.

6. Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą (Sprzedawcą) z chwilą złożenia Zamówienia.

III. Strony umowy sprzedaży.

7. Stronami Umowy Sprzedaży są wyłącznie Kupujący i Usługodawca (Sprzedawca).

8. Usługodawca (Sprzedawca) prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną Towarów.

9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą) a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia. Własność Towaru, stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży przechodzi na Kupującego z chwilą uiszczenia Usługodawcy (Sprzedawcy) ceny za Towar, wraz z ewentualną ceną za dostawę Towaru, jeżeli Kupujący wybierze w Zamówieniu opcję dostawy. Wszelkie ryzyka związane z posiadaniem Towaru (w tym ryzyko jego utraty lub pogorszenia) przechodzą na Kupującego z chwilą wydania Towaru.

IV. Płatność.

10. Kupujący może zapłacić cenę za Towar w sposób dostępny w Sklepie Internetowym lub – w przypadku wybrania opcji „Odbiór osobisty” – w sposób dostępny u Usługodawcy (Sprzedawcy).

V. Odbiór albo dostawa towaru.

11. Usługodawca (Sprzedawca) wydaje Towar Kupującemu w sposób określony w Potwierdzeniu Zamówienia.

12. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji „odbiór osobisty” w wykonaniu Umowy Sprzedaży Usługodawca (Sprzedawca) wydaje Towar Kupującemu w siedzibie Usługodawcy (Sprzedawcy), po zapłacie ceny. Usługodawca (Sprzedawca) nie ponosi kosztów odbioru Towaru (w tym kosztów przybycia Kupującego do miejsca odbioru Towaru i kosztów transportu Towaru po jego wydaniu Kupującemu).

13. Towar pozostaje gotowy do odbioru przez Kupującego w miejscu, o którym mowa w pkt 12 powyżej przez kolejne trzydzieści (30) dni od daty doręczenia Kupującemu wiadomości elektronicznej w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”.

14. W przypadku, gdy odbiór Towaru przez Kupującego w terminie określonym w pkt 13 powyżej nie będzie możliwy strony Umowy Sprzedaży mogą uzgodnić inny termin odbioru Towaru.

15. W przypadku nieodebrania Towaru przez Użytkownika w terminie określonym w pkt 12 powyżej, o ile strony Umowy Sprzedaży nie uzgodnią innego terminu odbioru Towaru, Usługodawca (Sprzedawca) może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając w tym celu Kupującemu stosowne oświadczenie woli ze skutkiem na dzień, w którym zostanie ono doręczone Kupującemu. W takim przypadku Umowa Sprzedaży uważana będzie za niezawartą, a Zamówienie za anulowane. Powyższe postanowienia stosują się odpowiednio w przypadku bezskutecznego upływu terminu odbioru Towaru uzgodnionego pomiędzy stronami Umowy Sprzedaży w trybie przewidzianym w pkt 11 powyżej.

16. Usługodawca (Sprzedawca) może wykonać prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zastrzeżone na jego rzecz w pkt 15 powyżej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty bezskutecznego upływu terminu odbioru Towaru – w formie elektronicznej.

17. Kupujący może odebrać Towar osobiście albo wskazać w tym celu Usługodawcy (Sprzedawcy) osobę trzecią, jako upoważnioną przez Kupującego do odbioru Towaru i zapłaty ceny. Wskazanie takie Kupujący może przesłać Usługodawcy (Sprzedawcy) pocztą elektroniczną podając w nim imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numer referencyjny Zamówienia (zamieszczony także w treści Potwierdzenia Zamówienia).

18. W celu odbioru kupionego Towaru, Kupujący przedstawi Usługodawcy (Sprzedawcy) (w miejscu odbioru Towaru) wydruk Potwierdzenia Zamówienia lub numer referencyjny Zamówienia (zamieszczony także w treści Potwierdzenia Zamówienia). Usługodawca (Sprzedawca) może żądać (nie jest to obowiązek) od osoby odbierającej Towar okazania dowodu tożsamości (w celu jej identyfikacji jako Kupującego lub osoby przez Kupującego upoważnionej w tym zakresie).

19. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji „dostawa do domu”, w wykonaniu Umowy Sprzedaży podmiot trzeci świadczy usługi Dostawy Towaru, na warunkach wskazanych w odrębnym Regulaminie, zamieszczonym na stronie firmy transportowej.

20. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji „Zamów do domu”, w wykonaniu Umowy Sprzedaży podmiot trzeci świadczy usługi Dostawy Towaru, na warunkach wskazanych w zakładce Pomoc.

VI. Odstąpienie kupującego od umowy sprzedaży.

21. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Użytkownik w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania nabytego towaru lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Użytkownik (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej poprzez Sklep Internetowy, należy złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Sprzedawcy.

Oświadczenie z podpisem Konsumenta może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres michal.gmitrasiuk@gmail.com, lub w oryginale pocztą na adres Usługodawcy (Sprzedawcy). Oświadczenie może być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis elektroniczny) lub bez podpisu elektronicznego. Można je także złożyć osobiście u Usługodawcy (Sprzedawcy).22. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni. Do przesyłki ze zwracanym Towarem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą lub kurierem, albo złożone osobiście u Usługodawcy (Sprzedawcy). W razie wykonania przez Kupującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwrot Towaru przez Kupującego może nastąpić za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie, transportowe lub pocztowe. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Użytkownikowi koszt odesłania Towaru do wysokości 10,50 zł brutto.

23. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty. Należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Usługodawcy (Sprzedawcy), do którego Towar jest zwracany.

24. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny Towaru i poniesionych kosztów dostawy do Konsumenta zostanie dokonany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni wraz odsetkami ustawowymi od dnia dokonania zapłaty.

25. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Retro-Studio Michał Gmitrasiuk
ul. Piotra Michałowskiego 23B lok. 24, 45-920 OPOLE
Ja [imię, nazwisko Użytkownika] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: [nazwy towarów], numer zamówienia.
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]


VII. Reklamacje.

26. Reklamacje Towaru zgłoszone przez Kupującego na podstawie przepisów art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2015r. poz. 1311 z późn. zm.) rozpatruje Usługodawca (Sprzedawca)

27. Reklamacje Kupującego zgłoszone na podstawie gwarancji jakości należy zgłosić bezpośrednio u właściwego gwaranta lub za pośrednictwem Usługodawcy (Sprzedawcy). Reklamacje te rozpatruje właściwy gwarant (wystawca karty gwarancyjnej). Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do Towaru lub informacja znajdująca się na stronie internetowej gwaranta.

28. Towar, będący przedmiotem reklamacji należy dostarczyć bezpośrednio do punktu wskazanego przez gwaranta lub do Usługodawcy (Sprzedawcy), albo za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usług kurierskie lub pocztowe na koszt Usługodawcy (Sprzedawcy) lub gwaranta, chyba że strony Umowy Sprzedaży ustalą inaczej.

29. Kupujący otrzyma potwierdzenie zgłoszenia reklamacji od Usługodawcy (Sprzedawcy).

30. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi czternaście (14) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę, chyba że Sprzedawca poinformuje Kupującego o konieczności przedłużenia tego terminu w przypadkach szczególnych, uzasadnionych np. koniecznością zebrania dodatkowej dokumentacji, informacji na temat przyczyn, lub okoliczności reklamacji. W takim przypadku z przyczyn niezależnych od Sprzedawcę czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.

31. Postanowienia pkt 30 powyżej, nie mają zastosowania do reklamacji Towarów zgłaszanych z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową zgłaszanych przez Kupującego będącego Konsumentem. Jeżeli Usługodawca (Sprzedawca) nie ustosunkował się do wskazanego w reklamacji żądania Konsumenta w terminie czternastu (14) dni uważa się, że uznał je za uzasadnione. 32. Termin i zasady rozpatrywania reklamacji Towaru zgłoszonej na podstawie gwarancji jakości określony jest w treści dokumentu gwarancyjnego.

33. Gwarancja jakości nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (w przypadku Umów Sprzedaży zawartych przez Konsumentów), albo rękojmi za wady (w przypadku innych Kupujących).

34. Zakres, strukturę i warunki wykonywania przez Konsumenta uprawnień z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową określają przepisy ustawy powołanej w pkt 26 powyżej.

35. Zakres, strukturę oraz warunki wykonywania przez Kupującego, który zawierając odnośną Umowę Sprzedaży nie występował jako Konsument, uprawnień służących mu z tytułu rękojmi za wady określają przepisy Kodeksu cywilnego.

36. Kupujący zostanie poinformowany przez Usługodawcę (Sprzedawcę) o zakończeniu procesu reklamacyjnego. Informacja ta będzie również dostępna dla Kupującego pod numerem telefonu Usługodawcy (Sprzedawcy).

37. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji Towarów, zaleca się, aby Kupujący składając reklamację przesłał ją do Usługodawcy (Sprzedawcy) w postaci skanu drogą elektroniczną lub pocztą (nie jest to jednak w żadnym razie warunek rozpatrywania reklamacji). Kupujący może także złożyć reklamację bezpośrednio u gwaranta lub u Usługodawcy (Sprzedawcy).

38. Szczegółowych informacji dotyczących procesu reklamacji można zasięgnąć w Sklepie Internetowym lub pod numerem telefonu Usługodawcy (Sprzedawcy), albo bezpośrednio u Usługodawcy (Sprzedawcy).

39. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana ze względu np. na jej bezzasadność zostanie odesłany do Kupującego. Usługodawca (Sprzedawca) może w takiej sytuacji obciążyć Kupującego kosztami takiej przesyłki.

40. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika Klauzul w brzmieniu wiążącym strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Użytkownikowi na Koncie. Treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, jak również Polityki Prywatności i Polityki Cookies znajdują się na stronach Sklepu Internetowego.

VIII. Ochrona danych osobowych.

41. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego, w tym Kupujących, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwišzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Usługodawca (Sprzedawca). Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę (Sprzedawcę) w celu wykonywania Usług i Umów Sprzedaży.

42. Przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym Kupujących, opiera się na dobrowolności ich podania.

43. Użytkownikowi, w tym Kupującemu, przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

44. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika, w tym Kupującego, w zakresie danych osobowych określa Regulamin, Polityka Prywatności i Polityka Cookies.

IX. Postanowienia końcowe.

45. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży są dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

46. Usługodawca (Sprzedawca) uprawniony jest do jednostronnej zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (c) zmiany oferty Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży mają na celu dostosowanie treści Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży do oferty.

47. Usługodawca (Sprzedawca) powiadomi Kupującego o każdorazowej zmianie Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy (Sprzedawcy) przez Kupującego. Kupujący będą związani postanowieniami nowych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, o ile nie wypowiedzą ich w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży. Zmiana Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży nie ma wpływu na treść i moc wiążącą Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem tej zmiany w życie, jak również Umów Sprzedaży zawartych w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed wejściem w życie zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży.

48. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Pobierz druk oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy
Pobierz formularz reklamacji
wstecz
Copyright © 2022 Zen Cart & ZenCart.pl Powered by Zen Cart Modified by ZenCart.pl