Regulamin sklepu

Warunki korzystaniaI. Postanowienia ogólne i definicje.

1. Sklep Internetowy www.mrocznyraj.pl, zwany dalej „Sklepem Internetowym” prowadzi Firma Retro-Studio Iwona Kusiak - Gmitrasiuk z siedzibą w Opolu, ul. Borowa 57, 45-920 OPOLE, NIP 664-191-16-61, 160385600, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, e-mail: mrocznyraj@gmail.com, tel.: 602 350 127, zwana dalej „Usługodawcą (Sprzedawcą)”.

2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Towarami Usługodawcy (Sprzedawcy), w tym z cenami i dostępnością Towarów, zawarcie Umowy Sprzedaży, jak również zamieszczanie Treści na zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu Usługodawca (Sprzedawca) udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: (a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub (b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, (c) Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

4. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

5. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:
1) Dostawa Towaru – umowa zlecenia usług transportu oraz ewentualnie wniesienia Towaru w miejscu wskazanym przez Użytkownika zawarta pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim;
2) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika;
3) Klauzule – zgody zawierające zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów na stronie internetowej Sklepu Internetowego, których Użytkownik udzielił Usługodawcy (Sprzedawcy) podczas rejestracji Konta;
4) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
5) Konto – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy (Sprzedawcy) dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży lub zamieszczać Treści;
6) Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę (Sprzedawcę) w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia; 7) Kupujący – Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży;
8) Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;
9) Nowe Zamówienie – wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: [NOWE ZAMÓWIENIE] Przyjęto zamówienie Nr: #numer zamówienia) automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik wypełnia zdalnie w Sklepie Internetowym), określająca szczegóły Zamówienia złożonego przez danego Użytkownika, w szczególności Towar, miejsce jego odbioru lub Dostawy Towaru oraz formę płatności ceny za Produkt;
10) Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży – zbiór ogólnych warunków stanowiących element treści każdej Umowy Sprzedaży. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią ponadto integralną część Regulaminu i dostępne są w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego;
11) Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym;
12) Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia) wysłana przez Usługodawcę (Sprzedawcę) na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Usługodawcę (Sprzedawcę);
13) Regulamin – niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422);
14) Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;
15) Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę (Sprzedawcę), dostępny pod adresem elektronicznym www.mrocznyraj.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Usługodawcy (Sprzedawcy), jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie;
16) Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Usługodawcę (Sprzedawcę) za pośrednictwem Sklepu Internetowego (pojęcie to na gruncie Regulaminu obejmuje również akcesoria i komponenty, w tym oprogramowanie dostarczane Kupującemu wraz z Towarem),
17) Treść – komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Użytkownika w Sklepie Internetowym; możliwość zamieszczania Treści służy wyłącznie tym Użytkownikom, którzy zarejestrowali Konto po zalogowaniu się na właściwym Koncie;
18) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym a Usługodawcą (Sprzedawcą) w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Doręczenie przez Usługodawcę (Sprzedawcę) Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży. Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności, Polityki Cookies oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
19) Usługa – usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422) umożliwiająca wybór i zakup Towaru od Usługodawcy (Sprzedawcy), jak również zamieszczenie Treści w Sklepie Internetowym; 20) Usługodawca (Sprzedawca) – Retro-Studio Iwona Kusiak - Gmitrasiuk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 664-191-16-61, REGON: 160385600, z siedzibą w 45-920 Opolu, ul. Borowa 57;
21) Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
22) Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Usługodawcy (Sprzedawca) identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.

II. Korzystanie ze sklepu internetowego.

6. Sklep Internetowy służy zdalnej prezentacji przez Usługodawcę (Sprzedawcę) jego Produktów i ich cen oraz zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Towarów.

7. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży dostępne są w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego.

8. Cechy Towarów określają zamieszczone w Sklepie Internetowym specyfikacje techniczne oraz oznaczenia marek i modelu danego Towaru.

9. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę (Sprzedawcę) danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, jego numer telefonu, adres zamieszkania (adres dostawy) oraz kod pocztowy. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] Regulaminu, Polityki Prywatności, Polityki Cookies, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży i stosownej Klauzuli (Regulaminu, Polityki Prywatności, Polityki Cookies, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży i stosownej Klauzuli). Wymaganą Klauzulą, niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę (Sprzedawcę) w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień oraz zgoda na przekazywanie przez Usługodawcę (Sprzedawcę) osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności, Polityką Cookies i Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży i akceptacji ich warunków. Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta.

10. Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą (Sprzedawcą) umowy o świadczenie Usług.

11. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres) (dzień skuteczności). Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z dniem skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży, które zostały zawarte przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług.

12. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, zaś wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane.

13. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Usługodawcy (Sprzedawcy). Użytkownik ma możliwość wprowadzenia adresu zamieszkania lub adresu do Dostawy Towaru w celu realizacji Zamówienia.

14. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiednie Login i Hasło. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za Treści zamieszczane przez te osoby trzecie.

15. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia, w przypadku wskazania jako miejsce odbioru – odbiór w domu, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny – w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.

III. Zamówienie.

16. Użytkownik może złożyć Zamówienie przez Konto – po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła.

17. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 17.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii. Okresowa konserwacja Sklepu Internetowego odbywa się jeden (1) raz na miesiąc i nie będzie trwała dłużej niż czterdzieści osiem (48) godzin.

18. Informacja o dostępności Produktu wyświetla się w Sklepie Internetowym przy zdjęciu Towaru.

19. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik – poprzez dostęp do Sklepu Internetowego:
a) wybiera miejsce odbioru Towaru z listy dostępnej w Sklepie Internetowym lub wpisuje kod pocztowy dostawy Towaru;
b) wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży poprzez dodanie go do Koszyka; c) wybiera sposób doręczenia Towaru, w miejscu odbioru Towaru z listy dostępnej w Sklepie Internetowym, albo wprowadza dane do Dostawy Towarów i wybiera dostępny dla danego Towaru sposób Dostawy Towaru. Cena i termin Dostawy Towaru na adres wskazany przez Użytkownika są wskazane przy Produkcie;
d) wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym lub w sposób dostępny u Usługodawcy (Sprzedawcy) w razie wyboru odbioru u Usługodawcy (Sprzedawcy);
e) weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, miejsce odbioru, świadczenia Produktu, lub Dostawy Towaru, danych Użytkownika oraz cenę za Produkt lub cenę za Dostawę Towaru oraz formę płatności;
f) potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności, Polityki Cookies oraz Klauzul/Klauzuli;
g) Zaznacza opcję „Zamawiam”.

20. Zamówienie może obejmować Towary odbierane u Usługodawcy (Sprzedawcy) lub Towary dostarczane na adres wskazany przez Użytkownika. Zamówienie może być podzielone na kilka odrębnych Zamówień. Wszelkie koszty związane ze Zamówieniem są dostępne do wglądu Użytkownika przed złożeniem Zamówienia, w Koszyku.

21. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie potwierdzone w formie Nowego Zamówienia. Stanowi ono jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Usługodawcy (Sprzedawcy) i nie kreuje zobowiązań po stronie Użytkownika, ani Usługodawcy (Sprzedawcy).

22. Usługodawca (Sprzedawca) rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Usługodawcy (Sprzedawcy).

23. Użytkownik może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży (Potwierdzenia Zamówienia).

24. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Usługodawca (Sprzedawca) bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie): a) poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo b) zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej drugiej możliwości przez Użytkownika, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).

25. W terminie siedmiu (7) kolejnych dni po otrzymaniu od Usługodawcy (Sprzedawcy) propozycji anulowania Zamówienia w części Użytkownik może potwierdzić Usługodawcy (Sprzedawcy) w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie przekaże Usługodawcy (Sprzedawcy) stosownego potwierdzenia, odnośne Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Użytkownika.

26. Usługodawca (Sprzedawca) za pośrednictwem Sklepu Internetowego potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia w wybranym przez Użytkownika miejscu odbioru Towarów, lub Dostawy Towaru na adres, podanym przez Użytkownika, wysyłając do Użytkownika Potwierdzenie Zamówienia.

27. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika Klauzul w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Użytkownikowi na Koncie. Treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies znajduje się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

28. Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane przez Usługodawcę (Sprzedawcę) za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie później, niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia przesłania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) Nowego Zamówienia.

29. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą) a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia.

30. Użytkownik będzie informowany przez Usługodawcę (Sprzedawcę) o bieżącym statusie Zamówienia (przez sms lub e-mail, a także poprzez Konto lub telefonicznie).

IV. Inne prawa i obowiązki sklepu internetowego.

31. Usługodawca (Sprzedawca) podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, które zostały zgłoszone przez Użytkowników.

32. Sklep Internetowy zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem mrocznyraj@gmail.com, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

V. Inne prawa i obowiązki Użytkownika.

33. Użytkownik zobowiązany jest do: a. korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego, b. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem, c. korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, d. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

34. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę (Sprzedawcę) o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie, Polityce Prywatności lub Polityce Cookies.

35. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę (Sprzedawcę) o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.

36. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług.

37. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Użytkownik ma prawo zgłaszać na adres e-mail Usługodawcy (Sprzedawcy) lub na jego numer telefonu.

38. Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez Usługodawcę (Sprzedawcę) pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Usługodawcy (Sprzedawcy). Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca (Sprzedawca) nie ma możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie, tj. wysyłając wiadomość e-mail w trybie odpowiedzi na tak generowany e-mail Usługodawcy (Sprzedawcy) (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został taki generowany automatycznie e-mail). W związku z powyższym, Użytkownik przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Usługodawcy (Sprzedawcy) powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail wskazany przez Usługodawcę (Sprzedawcę) jako właściwy do korespondencji. W razie wątpliwości informacje o korespondencyjnych adresach Usługodawcy (Sprzedawcy) można znaleźć w Sklepie Internetowym lub uzyskać je pod numerem telefonu Usługodawcy (Sprzedawcy).

39. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie:
a) naruszał Regulaminu,
b) podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
c) naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy (Sprzedawcy), ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
d) dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.

40. W przypadku naruszenia przez Użytkownika obowiązków wynikających z Regulaminu Usługodawca (Sprzedawca), bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Usługodawcy (Sprzedawcy) o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało w formie pisemnej (lub poprzez e-mail) doręczone Użytkownikowi (dzień skuteczności) i z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia skuteczności).

VI. Odstąpienie od umowy o świadczenie Usług oraz nabycia towaru.

41. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Użytkownik w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania nabytego towaru lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Użytkownik (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

42. Aby odstąpić od umowy zawartej poprzez Sklep Internetowy, należy złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: mrocznyraj@gmail.com. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres firmy wskazany poniżej.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Retro-Studio Iwona Kusiak - Gmitrasiuk
ul. Borowa 57, 45-920 OPOLE
Ja [imię, nazwisko Użytkownika] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: [nazwy towarów], numer zamówienia.
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

43. Koszt zwrotu Towaru. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Użytkownikowi koszt odesłania Towaru do wysokości 10,50 zł brutto.

44. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, umowa ta uważana jest za niezawartą.

VII. Ochrona danych osobowych i Polityka Prywatności.

45. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż: Administratorem danych osobowych Użytkowników, w tym Kupujących, jest Usługodawca (Sprzedawca) firma Retro-Studio Iwona Kusiak - Gmitrasiuk z siedzibą w Opolu, ul. Borowa 57, 45-920 OPOLE, NIP 664-191-16-61, 160385600, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, e-mail: sklep@mrocznyraj.pl, tel.: 0048 602 350 127.

46. Użytkownik rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

47. Usługodawca (Sprzedawca) przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Zamówienia za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej Klauzuli.

48. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

49. Usługodawca (Sprzedawca) udostępnia dane osobowe Użytkownika osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem. Dane osobowe przetwarzane są przez Ing Bank Śląski (przelewy), Pocztę Polską (transport zamówień), Home.pl (hosting sklepu internetowego oraz obsługa poczty elektronicznej) oraz Google LLC (obsługa poczty elektronicznej).

50. Usługodawca (Sprzedawca) przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

51. Usługodawca (Sprzedawca) udostępnia dane osobowe Użytkownika osobom trzecim dla celów innych niż przewidziane w pkt 49 powyżej jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

52. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub do bycia zapomnianym (niezwłocznego usunięcia) danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę (Sprzedawcę), jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Usługodawcę (Sprzedawcę) z naruszeniem rozporządzenia ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) ), albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies.

53. Użytkownik może wyrazić zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu newslettera Sklepu Internetowego oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

54. Użytkownik może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Sklepu Internetowego oraz innych informacji handlowych.

55. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane pod numerem telefonu Usługodawcy (Sprzedawcy) albo poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych.

56. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies.

57. Użytkownik, który podał swoje imię i adres poczty elektronicznej (e-mail) może zamieszczać Treści.

58. Jeżeli Treści zamieszczone przez Użytkownika w Sklepie Internetowym stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami), Użytkownik dobrowolnie zamieszczając Treści w Sklepie Internetowym z chwilą ich ustalenia (także w postaci niedokończonej) udziela Usługodawcy (Sprzedawcy) niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Usługodawcy (Sprzedawcy) z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów w Sklepie Internetowym, jak również w innych wydawnictwach Usługodawcy (Sprzedawcy). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy o świadczenie Usług, w szczególności do pól eksploatacji określonych w art. 50 powołanej wyżej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit b) powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

59. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Sklep Internetowy nie stanowi forum udostępnianego powszechnie w celu publikacji dowolnych treści, lecz służy wymianie rzeczowych i zgodnych z prawem oraz dobrymi obyczajami informacji (w tym opinii, uwag i ocen) dotyczących Usług lub Produktów. W związku z powyższym – korzystając ze Sklepu Internetowego poprzez zamieszczanie Treści – Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Treści których zamieszczanie jest dozwolone:
a) mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 ze zmianami),
b) nie naruszają praw autorskich osób trzecich, w szczególności nie stanowią plagiatu innych utworów, a Użytkownik musi być ich jedynym autorem,
c) nie zawierają adresów e-mailowych, adresów do stron www, numerów komunikatorów, cen produktów itp.,
d) nie zawierają słów wulgarnych,
e) nie mają charakteru obraźliwego lub stanowiącego groźbę,
f) nie naruszają dóbr osobistych osób fizycznych, ani prawnych, ani też dobrych obyczajów,
g) nie stoją w sprzeczności z interesem Usługodawcy (Sprzedawcy), w szczególności nie zawierają odniesień do podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem Usługodawcy (Sprzedawcy),
h) nie stoją w sprzeczności z Regulaminem, Polityką Prywatności, Polityką Cookies lub nie zawierają innych treści zakazanych przez obowiązujące przepisy prawa.

60. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę (Sprzedawcę) o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie, Polityce Prywatności lub Polityce Cookies przez zamieszczone Treści.

61. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące Treści Użytkownik powinien zgłaszać pod numerem telefonu Usługodawcy (Sprzedawcy) lub za pomocą formularza kontaktu znajdującego się w Sklepie Internetowym.

62. Usługodawcy (Sprzedawcy) zastrzega sobie prawo do usuwania lub niepublikowania Treści w przypadku ich niezgodności z Regulaminem, Polityką Prywatności, Polityką Cookies lub przepisami prawa albo dobrymi obyczajami oraz blokowania możliwości publikacji Treści osobom naruszającym w sposób notoryczny postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności wskutek otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania od zainteresowanych osób wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonej Treści.

VIII. Prawa autorskie.

63. Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy (Sprzedawcy): reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

64. Usługodawcy (Sprzedawcy) na podstawie umowy dotyczącej świadczenia Usług udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Użytkownika z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w celu skorzystania z Usług, zawarcia Umowy Sprzedaży. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Użytkownika.

65. Licencja, o której mowa w pkt 64 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej odnośnej umowy o świadczenie Usług.

IX. Postanowienia końcowe.

66. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.

67. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca (Sprzedawca) dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

68. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422), dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną, a także funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę (Sprzedawcę) do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

69. Prawem właściwym dla Umowy Sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

70. Usługodawca (Sprzedawca) uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (c) zmiany oferty Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty.

71. Usługodawca (Sprzedawca) powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy (Sprzedawcy) przez Użytkownika. Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów Sprzedaży nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu.

72. Usługodawca (Sprzedawca) oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

73. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2022 r.

Copyright © 2023 mrocznyraj.pl. Powered by Zen Cart